Katolikus felnőttképzés, vagy felnőttképzés a katolikus egyházban

Kálmán Teréz I. évfolyam 1. szám 2013 Fórum / Forum

A katolikus egyháznak a kezdetek óta hármas küldetése van: tanító szolgálat, papi szolgálat és a közösség szolgálata. Ezen hármas funkcióból tanulmányomban a tanító szolgálatra fókuszáltam. Munkám során arra kerestem a választ, hogy az egyház a történelemben oly kiemelkedő szerepvállalása az oktatás és a felnőttképzés területén milyen sajátosságokkal bír napjainkban. Tanulmányomban a felnőttképzés intézményrendszerének tagolódása szerint a római katolikus egyház részvételét a formális és a non-formális felnőttképzés és az informális tanulás területén egyaránt vizsgáltam.

Catholic Adult Education or Adult Education in the Catholic Church
The Roman Catholic Church has a triple mission since the beginning: teaching service, priestly ministry and community service. In my study I focused on the teaching service. In my work I tried to find an answer to the role of the Church in education and in adult education, and their respective characteristics today. In my study I analyzed the participation of the Roman Catholic Church in formal, non-formal and informal adult education.


Irodalom / Bibliography:
 • A Katekézis Általános Direktóriuma (1998). A Klérus Kongregáció dokumentuma. URL: http://uj.katolikus.hu/ konyvtar.php?h=142. Utolsó letöltés: 2012. 12. 31.
 • Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa (2006): Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. URL: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/document... doc_20060526_compendio dott-soc_hu.html. Utolsó letöltés: 2012. 12. 31.
 • B. Balogh Edit (2011): A nevelés szolgálatában. Katolikus felnőttképzés. Felnőttképzés, IX. 1. sz. 21-26.
 • Elias, John L. (2012): Adult religious education. New Directions for Adult & Continuing Education. 2012, 133. 5-12.
 • Erdei Gábor (2010): Egyház és andragógia, Szerepvállalás korlátok között. In: Juhász Erika és Szabó Irma (2010, szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelé – közművelődés. Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Debrecen. 176-181.
 • Farkas Éva (2004): Felnőttoktatás és –képzés Magyarországon. Kolombusz Kkt, Miskolc.
 • Felkai László (2009): A felnőttoktatás története Magyarországon. OFI. URL: http://www.ofi.hu/tudastar/ problemak-kerdesek/felnottoktatas. Utolsó letöltés: 2012. 12. 28.
 • Filó Csilla (2004): A magyarországi felnőttoktatás kezdete és kialakulása a középkorban. Felnőttnevelési kísérletek a XVI. századtól a XIX. század végéig. In: Bajusz Klára, Filó Csilla és Németh Balázs (2004, szerk.): A magyar felnőttoktatás története a XX. század közepéig. PTE TTK FEEFI, Pécs. 11-120.
 • Fogassy Judit (2011): Katekéták kézikönyve: praktikus segédanyag arról, hogy kinek, mit, mikor, hogyan? Szent István Társulat, Budapest.
 • Gravissimum Educationis (1965). A II. Vatikáni Zsinat GRAVISSIMUM EDUCATIONIS kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről. URL: http://uj.katolikus.h /konyvtar.php?h=10. Utolsó letöltés: 2012. 12. 31.
 • Gyorgyovich Miklós (2010): Felnőttképzéssel foglalkozó egyházközeli civil szervezetek vizsgálata egy ernyőszervezetről készült esettanulmány alapján. Civil Szemle. VII. 3. sz. 21-34.
 • Höffner, Joseph (2002): Keresztény társadalmi tanítás. Szent István Társulat, Budapest.
 • II. János Pál (1979): Catechesi tradendae apostoli buzdítás a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról. Szent István Társulat, Budapest.
 • Joung, Eun Sim (2011): Religious Representations for Christian Adult Education. Journal of Beliefs & Values. 32, 1. 47-56.
 • Juhász Erika (2010a): A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I. A szak- és felnőttképzésszervezés gyakorlata. II. 20. sz. 1-22. URL: http://www.kulturasz.hu/letoltes/A_hazai_felnottkepzes_ tortenete.pdf. Utolsó letöltés: 2012. 12. 28.
 • Juhász Erika (2010b): A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai II. A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. II. 21. sz. 1-18. URL: http://www.kulturasz.hu/letoltes/A_hazai_ felnottkepzes_tortenete.pdf. Utolsó letöltés: 2012. 12. 28.
 • Juhász Erika (2010c): A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai III. A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. II. 25. sz. 1-8. URL: http://www.kulturasz.hu/letoltes/A_hazai_ felnottkepzes_tortenete.pdf. Utolsó letöltés: 2012. 12. 28.
 • Juhász, Erika (2008): Local religiuos communities and organizations in Central and Eastern Europe as venues of formadult Edcuation. In: Gabriella Pusztai (2008, ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. CHERD, University of Debrecen, Debrecen. 403-411.
 • Juhász, Erika and Tátrai, Orsolya (2010): Local Religious Communities as the Scenes of Adult Education in Poland, Slovenia, Croatia and the Czech Republic. In: Pusztai, Gabriella (2010, ed.): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. CHERD, University of Debrecen, Debrecen. 185-198.
 • Keszeli Sándor (2006): A felnőttek katekézise. SZHF, Szeged.
 • Keszeli Sándor (2007): Alapvető kateketika. Bevezetés a katekézis elméleti alapjaiba katekétáknak. SZHF, Szeged.
 • Keszeli Sándor (2010): Katekézis és plébánia-közösségi megújulás. Deliberationes, I. 2. sz. 43-84. o.
 • Laghi, Pro. Card és Martins, José Saraiva (1997): A katolikus iskola a harmadik évezred küszöbén. A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma. URL: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=137. Utolsó letöltés: 2012. 12. 31.
 • Lukács László (1997): Adalékok a lelkipásztori munka megújulásához. In: Horányi Özséb (1997, szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia Kiadó, Budapest. 191-217.
 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottság Munkacsoportja (2000, szerk.): Magyar Kateketikai Direktórium. Szent István Társulat, Budapest.
 • Monteiro de Castro, Manuel (2012): Rendelet a szent búcsúk adományával gazdagodnak a Hit Éve folyamán végbevitt különféle jámbor cselekedetek. Róma. URL: http://hiteve.hu/hit-eve. Utolsó letöltés: 2013. 01. 01.
 • Phillips, Evonne (2010): Contextualizing the Spiritual in an Adult Learning Environment. New Zealand Journal of Teachers’ Work. VII. 2. 190-194.
 • Rettegi Zsolt (2005): Fontoljuk meg együtt! A katolikus felnőttképzés helyzete Magyarországon. Vitaanyag a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 2005. február 11-13. között rendezett Jubileumi Konferenciájára. URL: http://www.rettegi.com/cgi-bin/itworx/itworx.cgi?modul=doctar/ downloadfile&task=downloadfile&vid=299&dokid=16&uid=603. Utolsó letöltés: 2012. 12. 28.
 • Szerző nélkül (1999): Felnőtt katekézis a III. évezred előkészületében: 15 téma II. János Pál pápa apostoli levele alapján, az 1996. év novembertől 1997. év februárig terjedő időre. Váci Egyházmegyei Hatóság, Vác.
 • Tisdell, Elizabeth J. (2008): Spirituality and adult learning. New Directions for Adult & Continuing Education. 2008, 119. 27-36.
 • Wilson, Arthur L. and Hayes, Elisabeth R. (2000): Challenges of Modernity for Adult Religious Education. In: Wilson, Arthur L. and Hayes, Elisabeth R. (2000): Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass, San Francisco. 525-538.
 • XVI. Benedek Pápa beszéde a lateráni Szent János Bazilikában (2007). Vatikáni Rádió. URL: http://storico.radiovaticana.va/ung/storico/2007-0/139008 Utolsó letöltés: 2012. 12. 31.
 • Zrinszky László (2008): A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. OKKER Kiadó, Budapest.
 • Zrinszky László (2009): Változások a felnőttképzés funkcióiban. In: Zrinszky László (2009, szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Gondolat Kiadó, Budapest. 33-52.