Our Local Realities – A Call for Comparative Cultural Philosophy

Striker Sándor Ferenc II. évfolyam 1. szám 2014 Kultúra / Culture

Valóságaink világa – javaslat komparatív filozófia bevezetésére
Madách Imre 1862-ben, a forradalom bukását követő elnyomás időszakában publikálta az eleinte fausti mintákat követőnek ítélt művét, Az ember tragédiáját. A filozófiai dráma tizenöt színében követhetjük az emberiség sorsát a Paradicsomból kiűzött,  Lucifer  által  vezetett  Ádám  és  Éva  által  megtapasztalt  történelemben. A mű hamarosan nemzeti dráma lett, s elsődlegesen Hegel történelemfejlődés- gondolatához  kötötték,  mely  az  ellentétek  harcával  a  tökéletesedés  felé  tart.
A tanulmány rámutat e koncepció vitathatóságára, s e helyett indokoltnak tartja a kanti, statikus erkölcsi állásponton nyugvó elméleti alapkoncepció elismerését, mely viszont a hazai irodalomkritikai recepció döntő részében elmaradt. A tanulmány álláspontja szerint a belső valóság kulturális determináló ereje hozta létre  ezt  a gátat,  melynek  felismerésével  és meghaladásával  válna  lehetővé  a helyi valóság megismerése és meghaladása.

The  Hungarian  playwright  Imre  Madách  published  his  somewhat  Faustian drama ‘ The Tragedy  of Man’ in the post-revolutionar y, oppressed  Hungar y of 1862. The philosophical  drama of fifteen scenes  follows  Lucifer  taking Adam and Eve through the histor y of mankind in their dream outside the lost Paradise. The play soon became an emblematic piece in Hungary, taken as a Hegelian description of the history of mankind towards perfection i.e. a better future. The paper  discusses  the shortcomings  of this concept,  proposing  instead  a Kantian, static moral standpoint, which, nevertheless, remained undiscovered by the literary critiques within Hungary. The author argues, that one needs to surpass local cultural determinism to unveil the real nature of local realities.


Irodalom / Bibliography:
 • András, László (1983): A Madách rejtély. Szépirodalmi Kiadó, Budapest
 • Baranyi Imre (1963): A fiatal Madách gondolatvilága. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Barta János (1942): Madách Imre. Franklin, Budapest
 • Bohannan, Laura (1966): Shakespeare in the Bush. Natural History, August-September, 1966 http://www.naturalhistorymag.com/editors_pick/1966_08-09_pick.html?page=4 Last download: 9 September, 2012.
 • Demény (Dräxler) Aladár (1946): Vezető gondolatok Madách nagy művében. Thesis, Szombathely Galamb, Sándor (1917): Kant és Madách. Irodalomtörténeti Közlemények Vol. 27. No. 2. 181-183.
 • Hegel, G.W. (1812/1979): A jogfilozófia alapvonalai. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hermann, István (1974): Madách és a német filozófia. Világosság, Vol. XV. No.2. 73-78. Horváth Károly (1984): Madách Imre. Budapest
 • Kant, Immanuel (1787/1913): A tiszta ész kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Lengyel, Lajos (1942): A filozófia alapproblémája “Az ember tragédiájá” –ban. Atheneum, Budapest
 • Lotze, Dieter P. (1981): Imre Madách. Twayne Publishers, Boston
 • MacIntyre, Alasdair (1984): After Virtue: A Study in Moral Theory .University of Notre Dame Press.
 • Madách, Imre (1942):  Művészeti értekezés  [Essay on Art] In:  Halász Gábor (ed.): Madách Imre összegyűjtött művei, Révai, Budapest, 543-568.
 • Martinkó, András (1978): Vörösmarty és Az ember tragédiája. In: Horváth Károly (ed.): Madách tanulmányok,  Akadémiai Kiadó, Budapest, 185-214.
 • Mazzuchetti, Antonio (1908): Imre Madach. Milano
 • Mezei, József (1977): Madách – az élet értelme. Magvető Kiadó, Budapest
 • Nagy, Dénes és Nagy, Ferenc (1986, eds.): Neumann János. In: Magyarok a természettudomány és technika történetében, OMIKK, Budapest
 • Nye, Mary Joe (2011): Michael Polanyi and His Generation – Origins of the Social Construction of Science. The University of Chicago Press, Chicago and London.
 • Radó, György (1964): Mit mond a mű.  Irodalmi Szemle No.8. 697-701.
 • Striker, Sándor (1986): Madách a komparatív filozófia tükrében. Thesis, Budapest
 • Voinovich, Géza (1914): Madách és Az ember tragédiája. Franklin, Budapest